کود حيواني بهتر است يا کود شيميايي؟
کود حيواني بهتر است يا کود شيميايي؟

در واقع هر دوي اين ها مي توانند در زمان مناسب مورد استفاده قرار گيرند. در خاک هاي ماسه اي که خيلي سبک هستند و يا خاک هاي رسي که بيش از اندازه سنگينند، استفاده از کود حيواني توصيه مي شود.

در واقع هر دوي اين ها مي توانند در زمان مناسب مورد استفاده قرار گيرند. در خاک هاي ماسه اي که خيلي سبک هستند و يا خاک هاي رسي که بيش از اندازه سنگينند، استفاده از کود حيواني توصيه مي شود.

اگر مقدار زيادي کود حيواني به خاک هاي کهنه و فرسوده اضافه کنيم خاک اصلاح گشته، کيفيت مناسبي پيدا مي کند.

از همه ي اين ها گذشته، براي جلوگيري از فرسودگي زمين و تقويت خاک، لازم است هر سال مقداري کود آلي (حيواني يا خاک برگ) همراه با کود شيميايي به زمين اضافه شود.

در مورد مقدار کود حيواني هيچ محدوديت خاصي وجود ندارد. هر قدر برايتان مقدور بود سفارش بدهيد تا آن را به زمين بيفزايند