گل، گیاه پاپیتال

پاپیتال یا پیچک بومی دارای برگ های دایمی و بوته پیچنده است و دارای انواع مختلفی است و هرکدام از نظر ظاهری برگ ها متفاوت هستند