محل مناسب قرار دادن گل و گیاهان
محل مناسب قرار دادن گل و گیاهان

گیاهان، مبلمان منزل، تابلو و یا اشیاء زینتی نیستند بلکه موجوداتی زنده اند که باید همانند جانداران با آنها رفتار شود بنابراین اگر میخواهید در آپارتمان یا منزلتان به نگهداری گیاهان بپردازید بهتر است حتی قبل از تعیین نوع آنها جای آنها را معین کنید.

نور و هوا، آب و گرما و خاک مناسب از جمله عواملی است که سبب رشد و گلدهی گیاه می شود. نور زیاد یا کم، نوسانات شدید دمای هوا یا خاک، آب زیاد یا کم و حتی نوع خاکی که با نیاز های گیاه متناسب نباشد، می تواند شدیدا به رشد گیاه آسیب برساند.

از آنجایی که همه این عوامل تغییرپذیرند و می توان آنها را تحت تاثیر قرار داد، بنابراین می توانید منظره زیبایی از گیاهان آپارتمانی را در ذهن مجسم و در آینده ای نزدیک به مرحله عمل درآورید. البته زندگی آپارتمانی محدودیت هایی در راه انجام این کار قرار می دهد که می توان باتوجه به ساختار آپارتمان نوعی از گیاهان آپارتمانی را که با شرایط موجود سازگار هستند انتخاب کرد.

گیاهان، مبلمان منزل، تابلو و یا اشیاء زینتی نیستند بلکه موجوداتی زنده اند که باید همانند جانداران با آنها رفتار شود بنابراین اگر میخواهید در آپارتمان یا منزلتان به نگهداری گیاهان بپردازید بهتر است حتی قبل از تعیین نوع آنها جای آنها را معین کنید.