گل رز هلندی

رز هلندی دارای گونه های مختلف می باشد گل رز هلندی آتنا ، آرماندو، آکی تو و رز هلندی آلبا.